کتاب و نشریات

خبرگزاری فارس: «ادبیات انقلاب اسلامی» به روایت استادان ادبیات

کتاب «ادبیات انقلاب اسلامی» زیر نظر محمد رضا ترکی استاد زبان و ادبیات فارسی توسط انتشارات سمت منتشر شد.